ثبت نام در دانشمند به منزله پذیرفتن تمامی قوانین و مقررات است.