7 آذر 1399   |  مقاله   |  انسان

استخوانچه های شنوایی در نهج البلاغه

تاریخ بشریت همواره نشانگر کشف شگفتی های ناب در عرصه ی سایر رشته های علوم بشری بوده است یکی از این علوم علم آناتومی وفیزیولوژی بدن انسان است که در طول تاریخ دچار تحول وتکامل نظریه ها شده است.آنا تومی اکنون که با نام گری واسنل شناخته شده است در تاریخ پر فراز ونشیب آن بسیاری از فصول را از دانشمندان اسلامی فرا گرفت. استخوان های گوش انسان که گری ودیگر آناتومیست ها به آن نام های سندانی، رکابی وچکشی داده اند توسط اسلام حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب در 14قرن پیش معرفی شده است

  بررسی  تطبیقی انجام شده بیانگر جزء کوچکی از علم بی انتهای  شخصی است که تاریخ همراه با سایر دانشمندان آن در نزد ایشان زانو خواهند زد کسی که شخص اول اسلام در مورد ایشان فرمود درب شهر علم می باشد، که قابل قیاس با علم مردمان  عادی نخواهد بود، ولی برای اثبات شایستگی ایشان گوشه ای از علمشان با علم نوین تطبیق شده است تا باعث  پیروی پژوهشگران جوان کشورمان، از این بزرگ  شود

  در این مقاله به بررسی قسمتی از حدیث امام علی علیه السلام پرداخته شده که نشانگر یک شاهکارعلمی در رابطه با علم آناتومی بدن انسان می باشد .

  دانستن این مطلب در آن زمان با توجه به نبود تجهیزات پیشرفته پزشکی امری خارق العاده بوده است.

  امیداست این مقاله باعث استفاده از علوم ائمه اطهار علیهم السلام جهت رفع نواقص علوم امروزی گردد.

 

 

 

مواد وروش ها:

               

مطالعه حاضر بررسی حدیثی از امام علی علیه السلام حول مبحث استخوانچه های گوش انسان  وتطبیق آن با علم آناتومی نوین است.

در این مطالعه ابتدا به بررسی کتاب نهج البلاغه پرداخته وپس از استخراج حدیث امام علی علیه السلام اقدام به تطبیق آن با کتب نفیس آناتومی  های نوین ودیگر منابع آموزشی پرداخته شده است .

 

 

 

یافته ها:

 

حدیث استخراج شده از کتاب نهج البلاغه که به ارائه حکمت های حضرت امیرالمومنین علیه السلام  پرداخته است، می باشد. نهج البلاغه کتابی است که توسط جناب سید رضی جمع آوری شده و به خطبه ها،نامه ها،حکمت ها ی حضرت اشاره دارد .

امام علی علیه السلام در حکمت 8 در مورد شگفتی های انسان می فرمایند:

                             

از ویژگی های انسان در شگفتی مانید،که با پاره ای پی  می نگرد وبا گوشت سخن می گوید وبا

استخوان می شنود واز شکافی نفس می کشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات استخراج شده از حدیث :

 

در هنگام ارائه این سخن باید به این نکات توجه کرد که تاسال های اوایل هجری هنوز مطالعات بالینی بصورت تشریح در بین دانشمندان هنوز مرسوم نبود و اینکه تا سال های متمادی هنوز به این نکته پی نبرده بوده اند که ممکن است عامل شنوایی استخوانچه های درگوش داخلی باشد .

 

  1. گوش از نظر علم آناتومی:

 

در پشت پرده ی صماخ،سه استخوان کوچک گوش میانی به نام های چشکی،سندانی ورکابی قرار دارند که ارتعاشات رابه مایعی که محفظه ی داخل گوش درونی راپر کرده است،منتقل می شود(2)

 

 

 

 

شکل 1

 

 

 

 

شکل 2

 

 

 

بحث ونتیجه گیری:

 

 بسیاری از دانشمندان، پژوهشگران وفعالان علمی کشور در سال های اخیر از طب سنتی وطب ائمه اطهار علیهم السلام به دلیل کهنه بودن آن فاصله گرفته وبه علوم غربی، به دلیل مدرنیته وبه روز بودن تمایل پیدا کرده اند.ودلیل آن نیز این است که در زمان های دور محققین از علم تشریح وتجهیزات ومتد های پیشرفته همچون انواع میکروسکوپ ها، سایر نمونه برداری ومحیط های کشت استفاده نمی کرده اند،  اعتقاد برا این است که چگونه می توان به سخنان ویافته های که طی سالیان دراز دست نخورده وبه روز نشده اند اعتماد کردوبه نتیجه ای دلخواه رسید؟

این بررسی می تواند دلیل خوبی جهت رد این مدعا باشد. شخصیتی که در 14 قرن پیش  بدون استفاده از تشریح جسد به وجود عضله بالابرنده ،رباط های چشم  وفیزیولوژی عملکرد این ساختار پی برده است حتما دیگر سخنان وتجویز هایشان قابل تامل است ومی توان حول دیگر احادیث وسخنانشان پژوهش ای ارزشمند دیگری انجام داد.

 

منابع:

 

  1. کتاب نفیس نهج البلاغه، حکمت 8

 

2-محمد کرام الدینی ، شهریار غریب زاده ، وحید نیکنام ،الهه علوی ،سید علی آل محمد ،مریم انصاری ،مریم خوش رضا ، احمد آسوده ، زیست شناسی وآزمایشگاه 2 ، شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران ،1390

3-Richard L.Drake , A. Wayne Vogl , Adam W.M.Mitchell. GRAYS ANATOMY FOR STUDENTS. Churchill Livingstone, 2015

 

 

4 - Vannini V. Pogliani. G. The Color Atlas of Human Anatomy. Beekman HouseNewYork, 1979

5 - Shier. D,Butler. J,Lewis. Ricki. Human Anatomy & Physiology. eighth edition,McGraw – Hill, 1999

6 - Prives, M.L ysenkov, N. Bushkoviek, V. Human Anatomy, Mir Company, 1985

7- Thibodeau, GaryA . Anatomy and physiology. Mosby company,1987

8 - Werner, Platger - Color allas and textbook of Human Anatomy, Thieme inc,1980

9 - Williams, Peter A. Warwich, Roger, Dason, Mary. Banister, Lawrence H Gray’s Anatomy. Churchill bvengstone,1989

10 - Sigmund, G, The Human Body its structures physiology, third Edition,Macmillan publishing Co,. InC1974

 

11 - Berne, R, Levy, M, Principles of physiology, the C.V. mosby Company, 1990

 

12 - Solomon. E,Daris. P, Human anatomy & physiology, saunders College publishing, 1983

  بررسی  تطبیقی انجام شده بیانگر جزء کوچکی از علم بی انتهای  شخصی است که تاریخ همراه با سایر دانشمندان آن در نزد ایشان زانو خواهند زد کسی که شخص اول اسلام در مورد ایشان فرمود درب شهر علم می باشد، که قابل قیاس با علم مردمان  عادی نخواهد بود، ولی برای اثبات شایستگی ایشان گوشه ای از علمشان با علم نوین تطبیق شده است تا باعث  پیروی پژوهشگران جوان کشورمان، از این بزرگ  شود

  در این مقاله به بررسی قسمتی از حدیث امام علی علیه السلام پرداخته شده که نشانگر یک شاهکارعلمی در رابطه با علم آناتومی بدن انسان می باشد .

  دانستن این مطلب در آن زمان با توجه به نبود تجهیزات پیشرفته پزشکی امری خارق العاده بوده است.

  امیداست این مقاله باعث استفاده از علوم ائمه اطهار علیهم السلام جهت رفع نواقص علوم امروزی گردد.

 

 

 

مواد وروش ها:

               

مطالعه حاضر بررسی حدیثی از امام علی علیه السلام حول مبحث استخوانچه های گوش انسان  وتطبیق آن با علم آناتومی نوین است.

در این مطالعه ابتدا به بررسی کتاب نهج البلاغه پرداخته وپس از استخراج حدیث امام علی علیه السلام اقدام به تطبیق آن با کتب نفیس آناتومی  های نوین ودیگر منابع آموزشی پرداخته شده است .

 

 

 

یافته ها:

 

حدیث استخراج شده از کتاب نهج البلاغه که به ارائه حکمت های حضرت امیرالمومنین علیه السلام  پرداخته است، می باشد. نهج البلاغه کتابی است که توسط جناب سید رضی جمع آوری شده و به خطبه ها،نامه ها،حکمت ها ی حضرت اشاره دارد .

امام علی علیه السلام در حکمت 8 در مورد شگفتی های انسان می فرمایند:

                             

از ویژگی های انسان در شگفتی مانید،که با پاره ای پی  می نگرد وبا گوشت سخن می گوید وبا

استخوان می شنود واز شکافی نفس می کشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکات استخراج شده از حدیث :

 

در هنگام ارائه این سخن باید به این نکات توجه کرد که تاسال های اوایل هجری هنوز مطالعات بالینی بصورت تشریح در بین دانشمندان هنوز مرسوم نبود و اینکه تا سال های متمادی هنوز به این نکته پی نبرده بوده اند که ممکن است عامل شنوایی استخوانچه های درگوش داخلی باشد .

 

  1. گوش از نظر علم آناتومی:

 

در پشت پرده ی صماخ،سه استخوان کوچک گوش میانی به نام های چشکی،سندانی ورکابی قرار دارند که ارتعاشات رابه مایعی که محفظه ی داخل گوش درونی راپر کرده است،منتقل می شود(2)

 

 

 

 

شکل 1

 

 

 

 

شکل 2

 

 

 

بحث ونتیجه گیری:

 

 بسیاری از دانشمندان، پژوهشگران وفعالان علمی کشور در سال های اخیر از طب سنتی وطب ائمه اطهار علیهم السلام به دلیل کهنه بودن آن فاصله گرفته وبه علوم غربی، به دلیل مدرنیته وبه روز بودن تمایل پیدا کرده اند.ودلیل آن نیز این است که در زمان های دور محققین از علم تشریح وتجهیزات ومتد های پیشرفته همچون انواع میکروسکوپ ها، سایر نمونه برداری ومحیط های کشت استفاده نمی کرده اند،  اعتقاد برا این است که چگونه می توان به سخنان ویافته های که طی سالیان دراز دست نخورده وبه روز نشده اند اعتماد کردوبه نتیجه ای دلخواه رسید؟

این بررسی می تواند دلیل خوبی جهت رد این مدعا باشد. شخصیتی که در 14 قرن پیش  بدون استفاده از تشریح جسد به وجود عضله بالابرنده ،رباط های چشم  وفیزیولوژی عملکرد این ساختار پی برده است حتما دیگر سخنان وتجویز هایشان قابل تامل است ومی توان حول دیگر احادیث وسخنانشان پژوهش ای ارزشمند دیگری انجام داد.

 

منابع:

 

  1. کتاب نفیس نهج البلاغه، حکمت 8

 

2-محمد کرام الدینی ، شهریار غریب زاده ، وحید نیکنام ،الهه علوی ،سید علی آل محمد ،مریم انصاری ،مریم خوش رضا ، احمد آسوده ، زیست شناسی وآزمایشگاه 2 ، شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران ،1390

3-Richard L.Drake , A. Wayne Vogl , Adam W.M.Mitchell. GRAYS ANATOMY FOR STUDENTS. Churchill Livingstone, 2015

 

 

4 - Vannini V. Pogliani. G. The Color Atlas of Human Anatomy. Beekman HouseNewYork, 1979

5 - Shier. D,Butler. J,Lewis. Ricki. Human Anatomy & Physiology. eighth edition,McGraw – Hill, 1999

6 - Prives, M.L ysenkov, N. Bushkoviek, V. Human Anatomy, Mir Company, 1985

7- Thibodeau, GaryA . Anatomy and physiology. Mosby company,1987

8 - Werner, Platger - Color allas and textbook of Human Anatomy, Thieme inc,1980

9 - Williams, Peter A. Warwich, Roger, Dason, Mary. Banister, Lawrence H Gray’s Anatomy. Churchill bvengstone,1989

10 - Sigmund, G, The Human Body its structures physiology, third Edition,Macmillan publishing Co,. InC1974

 

11 - Berne, R, Levy, M, Principles of physiology, the C.V. mosby Company, 1990

 

12 - Solomon. E,Daris. P, Human anatomy & physiology, saunders College publishing, 1983


درباره نویسنده

سید لفته فردزاده

پژوهشگر علوم زیستی واسلامی\\r\\nمولف کتاب و مقالات ملی و بین المللی\\r\\nعضویت در مجامع علمی و فرهنگی ملی و بین المللی\\r\\nدارنده افتخارات و گواهینامه های ملی و بین المللی\\r\\n\\r\\nخلاصه ای از سوابق علمی در آدرس زیر:\\r\\nhttps://civilica.com/p/104032/

عضو نو قلم از تاریخ 1399/08/24
1
0
برای نظر دادن ابتدا وارد شوید!