درباره نویسنده

امیر رضایی

به تازگی شرکت سوئدی برای اولین بار اقدام به طراحی و تولید تخته موج سواری برقی کرده است. به تازگی شرکت سوئدی برای اولین بار اقدام به طراحی و تولید تخته موج سواری برقی کرده است. به تازگی شرکت سوئدی برای اولین بار اقدام به طراحی و تولید تخته موج سواری برقی کرده است.

عضو نو قلم از تاریخ 1397/11/15
1
0