درباره نویسنده

سید لفته فردزاده

پژوهشگر علوم زیستی واسلامی\\r\\nمولف کتاب و مقالات ملی و بین المللی\\r\\nعضویت در مجامع علمی و فرهنگی ملی و بین المللی\\r\\nدارنده افتخارات و گواهینامه های ملی و بین المللی\\r\\n\\r\\nخلاصه ای از سوابق علمی در آدرس زیر:\\r\\nhttps://civilica.com/p/104032/

عضو نو قلم از تاریخ 1399/08/24
1
0