سؤال پرتکرار در سال‌های اخیر آن است که آیا سیستم‌های کشاورزی جهانی تا سال 2050 قادر خواهند بود به شکلی پایدار، سازگار با محیط زیست و رضایت‌بخش به تغذیه انسان پاسخ دهند؟ از سوی دیگر، با توجه به جمعیت رو به رشد جهان و افزایش تقاضا برای مواد غذایی آیا روش‌های ابتکاری برای تأمین مواد غذایی کارآمد خواهند بود؟