از زمان‌های بسیار دور بشر به‌دنبال روش‌هایی بود تا به کمک آن بتواند گذشت زمان را اندازه‌گیری کند. پس به این فکر افتاد که از پدیده‌های طبیعی برای اندازه‌گیری زمان و تعیین تقویم استفاده کند. او فهمید که می‌تواند به‌راحتی از پدیده‌های تکرارشونده طبیعی در جهت کارهای خود بهره ببرد. ماه و خورشید به‌عنوان پرنورترین اجرام شب و روز، بهترین انتخاب برای پایه‌ریزی تقویم و اندازه‌گیری زمان محسوب می‌شوند.