عنوان

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.

tet fsdf as
tet fsdf as

test fafeq
test fafeq

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.

fdsas
fdsasعنوان 2

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.
بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.

نقل قول از منبع نقل قول

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.

درست آن لحظه که احساس کنیم کودک توانایی مقایسه کالاها و ارزش­‌گذاری آن­ها را دارد، زمان پرداخت پول توجیبی از راه رسیده است. روانشناسان و کارشناسان مالی، سن شش سالگی را برای دریافت پول توجیبی مناسب می‌­دانند. کودک با حضور در مهد و مدرسه، وارد دنیای جدیدی شده و نیاز دارد در این جامعه استقلال، خودکفایی و اعتماد به نفس را تجربه کند. داشتن پول توجیبی مشخص، می‌­تواند به شکوفا شدن این احساس‌­ها در او کمک کند. پس بهتر است با رسیدن کودک به این سن، برای پول توجیبی او در میان هزینه‌های جاری زندگی، جایی باز کنیم.

2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست 2- تست تست تست

نقل قول از منبع نقل قول

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.

2 تست تست2 تست تست2 تست تست2 تست تست2 تست تست2 تست تست2 تست تست2 تست تست

نقل قول از منبع نقل قول

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.

بعد از آن این شرکت قابلیت توزیع داخلی اپلیکیشن گوگل در آی او اس را نیز مسدود کرد. ورژن‌های اولیه اپلیکیشن‌های Maps، Hangouts، Gamil و نسخه بتای اپلیکیشن‌هایی مثل Gbus که برای کارمندان گوگل هست هم مختل شده است. شرکت اپل پس از آنکه مشخص شد گوگل سیاست‌های مربوط به گواهینامه Enterprise Certificate Program این شرکت را زیر پا گذاشته، دست به چنین اقدامی زد. در اواخر روز گذشته اعلام شد که شرکت‌های اپل و گوگل گفته‌اند که با همکاری یکدیگر این اپلیکیشن‌ها را مجددا فعال خواهند کرد. ضمن اینکه سخنگوی گوگل اعلام کرد که اختلال اپلیشین‌های داخلی آی او اس برطرف شده است.